Onderhoud aanvragen Offerte aanvragen
Subsidie bedrijven Energiebesparingsplicht
NL | EN

Klachten en retourneren

Informatie klachten
In het geval van een klacht raden wij u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@wardenaar.com met vermelding van uw klantnummer, pakbon- of ordernummer en artikelnummers van de betreffende producten. Wij bieden ten alle tijden een passende oplossing.

Informatie ruilen en retourneren
Wij zijn pas tevreden wanneer onze klanten tevreden zijn. We zien dan ook graag dat u voor de volle honderd procent tevreden bent met uw aangekochte producten. Mocht u het artikel willen ruilen of retourneren dan dient u het pakket binnen 14 werkdagen naar ons terug te sturen.
Wij verzoeken u zorgvuldig om te gaan met zowel het product als de verpakking en de verpakking slechts te openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

Voordat u de goederen retour wilt sturen vragen wij u telefonisch of per email contact met ons op te nemen. Wij zullen u dan laten weten hoe u deze order (of een gedeelte hiervan) kunt retourneren. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. We keren geen contant geld of tegoedbonnen uit, maar maken het verschuldigde bedrag over op uw bankrekening. Dit neemt over het algemeen 4 tot 5 werkdagen in beslag.

Let op! Speciale bestelartikelen / producten kunnen niet geruild worden of retour worden genomen. Hierbij moet u denken aan een afwijkende RAL kleur, speciaal op maat gemaakt toestel/onderdeel etc.

Let op! Als u een artikel buiten de gestelde voorwaarden of zonder aangegeven reden terugstuurt dan komt de betalingsverplichting niet te vervallen en kunnen wij besluiten om toekomstige bestellingen niet meer in behandeling te nemen. Neemt u in geval van twijfel alstublieft contact op met onze klantenservice.

Herroepingsrecht/retour
1   Dit artikel is slechts van toepassing indien klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Wardenaar Infrarood Verwarming BV binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2   Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Wardenaar Infrarood Verwarming BV een raming van deze kosten. Eventuele door klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan klant worden terugbetaald.

3   Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

4   Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5   Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit artikel gestelde termijn dit kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet.

Wardenaar Infrarood Verwarming BV bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft klant nog 14 dagen om het product  terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Wardenaar Infrarood Verwarming BV
Perenmarkt 10B
1681 PG Zwaagdijk

6   Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald.

Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, Wardenaar Infrarood Verwarming BV de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Wardenaar Infrarood Verwarming BV aanbiedt het product zelf af te halen, mag Wardenaar Infrarood Verwarming BV wachten met terugbetalen tot Wardenaar Infrarood Verwarming BV het product heeft ontvangen of tot klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7   Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling
1   Klant dient betalingen aan Wardenaar Infrarood Verwarming BV volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Wardenaar Infrarood Verwarming BV is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Aansprakelijkheid
1   Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2   De totale aansprakelijkheid van Wardenaar Infrarood Verwarming BV jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

3   Aansprakelijkheid van Wardenaar Infrarood Verwarming BV jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4   Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Wardenaar Infrarood Verwarming BV jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Wardenaar Infrarood Verwarming BV.

5   De aansprakelijkheid van Wardenaar Infrarood Verwarming BV jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Wardenaar Infrarood Verwarming BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Wardenaar Infrarood Verwarming BV ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wardenaar Infrarood Verwarming BV in staat is adequaat te reageren.

6   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Wardenaar Infrarood Verwarming BV meldt.

7   In geval van overmacht is Wardenaar Infrarood Verwarming BV niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.